Oklahoma State Senate
                          2006 Votes
Date Measure Author Action Yeas Nays
3/07/2006 SB266 Hobson Third Reading 45  0
5/22/2006 SB266 Hobson Fourth Reading 39  0
3/06/2006 SB267 Crutchfield Third Reading 46  0
5/19/2006 SB324 Coffee Fourth Reading 43  0
3/02/2006 SB334 Mazzei Third Reading 46  0
5/09/2006 SB334 Mazzei MOTION 24 22
2/28/2006 SB343 Cain Third Reading 34 11
3/07/2006 SB408 Mazzei Third Reading 46  0
3/01/2006 SB489 Riley Fourth Reading 43  0
3/02/2006 SB511 Shurden Third Reading 45  0
3/06/2006 SB558 Shurden Third Reading 43  3
5/26/2006 SB558 Shurden Fourth Reading 45  0
5/25/2006 SB559 Shurden Fourth Reading 18 28
5/25/2006 SB559 Shurden RECONSIDER 38  7
5/25/2006 SB559 Shurden Fourth Reading 24 21
3/06/2006 SB752 Eason McIntyre Third Reading 44  0
5/26/2006 SB752 Eason McIntyre Fourth Reading 46  0
3/08/2006 SB756 Leftwich Third Reading 36  9
5/17/2006 SB756 Leftwich Fourth Reading 34 11
5/03/2006 SB806 Shurden Fourth Reading 29 15
3/14/2006 SB876 Branan Third Reading 45  0
5/09/2006 SB876 Branan Fourth Reading 39  0
5/15/2006 SB990 Cain Fourth Reading 46  0
2/28/2006 SB1019 Gumm Third Reading 42  0
2/13/2006 SB1020 Easley Third Reading 46  0
2/08/2006 SB1022 Morgan Third Reading 39  6
3/01/2006 SB1022 Morgan Fourth Reading 41  3
3/08/2006 SB1026 Gumm Third Reading 28 16
2/28/2006 SB1028 Lawler Third Reading 44  0
3/06/2006 SB1029 Lawler Third Reading 45  0
3/08/2006 SB1030 Corn Third Reading 44  0
3/08/2006 SB1031 Corn Third Reading 44  0
3/09/2006 SB1032 Corn Third Reading 19 23
3/13/2006 SB1032 Corn RECONSIDER 24 22
2/28/2006 SB1034 Riley Third Reading 43  0
3/07/2006 SB1037 Paddack Third Reading 45  0
5/02/2006 SB1037 Paddack Fourth Reading 44  0
3/02/2006 SB1040 Riley Third Reading 45  0
5/24/2006 SB1040 Riley Fourth Reading 46  0
3/13/2006 SB1043 Brogdon Third Reading 26 20
3/13/2006 SB1045 Shurden Third Reading 30 16
3/07/2006 SB1046 Gumm Third Reading 46  0
2/14/2006 SB1047 Lawler Third Reading 46  0
2/28/2006 SB1056 Hobson Table 27 16
2/28/2006 SB1056 Hobson Third Reading 44  0
5/26/2006 SB1056 Hobson Fourth Reading 44  0
3/07/2006 SB1057 Hobson Third Reading 42  0
2/28/2006 SB1058 Hobson Third Reading 44  0
5/16/2006 SB1058 Hobson Fourth Reading 44  0
2/28/2006 SB1063 Wilson Third Reading 41  1
3/14/2006 SB1064 Shurden Third Reading 25 21
2/14/2006 SB1065 Gumm Third Reading 46  0
3/09/2006 SB1071 Crain Third Reading 42  0
3/01/2006 SB1073 Corn Third Reading 45  0
3/08/2006 SB1074 Corn Third Reading 46  0
5/08/2006 SB1074 Corn Fourth Reading 38  0
3/08/2006 SB1076 Easley Third Reading 44  1
5/19/2006 SB1076 Easley Fourth Reading 42  0
3/06/2006 SB1082 Corn Third Reading 40  5
2/28/2006 SB1084 Gumm Third Reading 45  1
5/26/2006 SB1084 Gumm Fourth Reading 31 12
5/26/2006 SB1084 Gumm RECONSIDER 44  1
5/26/2006 SB1084 Gumm Fourth Reading  9 36
5/26/2006 SB1084 Gumm RECONSIDER 32 13
5/26/2006 SB1084 Gumm Fourth Reading 27 18
2/14/2006 SB1086 Gumm Third Reading 47  0
5/18/2006 SB1086 Gumm Fourth Reading 44  0
2/28/2006 SB1088 Bass Third Reading 44  0
5/18/2006 SB1088 Bass Fourth Reading 44  0
2/28/2006 SB1089 Wilcoxson Third Reading 41  0
5/08/2006 SB1089 Wilcoxson Fourth Reading 38  1
2/28/2006 SB1090 Adelson Third Reading 41  0
3/07/2006 SB1091 Morgan Third Reading 40  5
5/10/2006 SB1091 Morgan Fourth Reading 42  0
3/06/2006 SB1093 Adelson Third Reading 45  0
2/28/2006 SB1095 Coates Third Reading 45  0
5/17/2006 SB1095 Coates Fourth Reading 45  0
3/06/2006 SB1096 Adelson Third Reading 43  1
3/08/2006 SB1097 Adelson Third Reading 44  0
5/26/2006 SB1097 Adelson Fourth Reading 44  0
3/07/2006 SB1099 Adelson Third Reading 36  9
3/01/2006 SB1100 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1101 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1102 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1103 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1104 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1105 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1106 Crutchfield Third Reading 41  5
3/01/2006 SB1107 Crutchfield Third Reading 36 10
3/01/2006 SB1108 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1109 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1110 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1111 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1112 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1113 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1114 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1115 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1116 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1117 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1118 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1119 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1120 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1121 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1122 Crutchfield Third Reading 34 11
3/01/2006 SB1123 Crutchfield Third Reading 36 10
3/01/2006 SB1124 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1125 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1126 Crutchfield Third Reading 44  1
3/01/2006 SB1127 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1128 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1129 Crutchfield Third Reading 45  1
5/26/2006 SB1129 Crutchfield Fourth Reading 43  1
3/01/2006 SB1130 Crutchfield Third Reading 45  1
3/14/2006 SB1131 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1132 Crutchfield Third Reading 46  0
3/14/2006 SB1133 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1134 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1135 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1136 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1137 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1138 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1139 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1140 Crutchfield Third Reading 44  2
3/01/2006 SB1141 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1142 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1143 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1144 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1145 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1146 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1147 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1148 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1149 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1150 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1151 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1152 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1153 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1154 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1155 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1156 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1157 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1158 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1159 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1160 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1161 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1162 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1163 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1164 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1165 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1166 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1167 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1168 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1169 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1170 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1171 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1172 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1173 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1174 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1175 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1176 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1177 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1178 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1179 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1180 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1181 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1182 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1183 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1184 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1185 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1186 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1187 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1188 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1189 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1190 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1191 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1192 Crutchfield Third Reading 45  0
2/28/2006 SB1193 Crutchfield Third Reading 44  1
3/01/2006 SB1194 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1195 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1196 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1197 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1198 Crutchfield Third Reading 44  0
3/01/2006 SB1199 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1200 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1201 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1202 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1203 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1204 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1205 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1206 Crutchfield Third Reading 43  2
3/01/2006 SB1207 Crutchfield Third Reading 43  2
3/01/2006 SB1208 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1209 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1210 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1211 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1212 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1213 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1214 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1215 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1216 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1217 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1218 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1219 Crutchfield Third Reading 45  0
5/10/2006 SB1219 Crutchfield Fourth Reading 41  0
3/01/2006 SB1220 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1221 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1222 Crutchfield Third Reading 44  0
3/01/2006 SB1223 Crutchfield Third Reading 44  0
3/01/2006 SB1224 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1225 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1226 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1227 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1228 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1229 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1230 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1231 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1232 Crutchfield Third Reading 46  0
3/14/2006 SB1233 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1234 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1235 Crutchfield Third Reading 44  0
3/01/2006 SB1236 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1237 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1238 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1239 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1240 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1241 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1242 Crutchfield Third Reading 46  0
3/14/2006 SB1243 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1244 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1245 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1246 Crutchfield Third Reading 45  0
3/14/2006 SB1247 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1248 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1249 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1250 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1251 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1252 Crutchfield Third Reading 44  0
3/01/2006 SB1253 Crutchfield Third Reading 44  0
3/01/2006 SB1254 Crutchfield Third Reading 44  0
3/14/2006 SB1255 Crutchfield Third Reading 45  0
4/26/2006 SB1255 Crutchfield Fourth Reading 44  0
3/01/2006 SB1256 Crutchfield Third Reading 43  0
3/01/2006 SB1257 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1258 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1259 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1260 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1261 Crutchfield Third Reading 45  0
3/14/2006 SB1262 Crutchfield Third Reading 46  0
2/28/2006 SB1263 Crutchfield Third Reading 45  1
2/08/2006 SB1264 Crutchfield Third Reading 46  0
2/28/2006 SB1265 Crutchfield Third Reading 46  0
3/14/2006 SB1266 Crutchfield Third Reading 46  0
2/28/2006 SB1267 Crutchfield Third Reading 44  0
3/14/2006 SB1268 Crutchfield Third Reading 46  0
2/28/2006 SB1269 Crutchfield Third Reading 46  0
2/28/2006 SB1270 Crutchfield Third Reading 46  0
2/27/2006 SB1271 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1272 Crutchfield Third Reading 44  0
3/01/2006 SB1273 Crutchfield Third Reading 44  0
3/01/2006 SB1274 Crutchfield Third Reading 44  0
3/01/2006 SB1275 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1276 Crutchfield Third Reading 45  0
3/14/2006 SB1277 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1278 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1279 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1280 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1281 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1282 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1283 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1284 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1285 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1286 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1287 Crutchfield Third Reading 45  0
2/27/2006 SB1288 Crutchfield Third Reading 46  0
3/13/2006 SB1288 Crutchfield Fourth Reading 45  0
3/07/2006 SB1290 Easley Third Reading 41  0
3/07/2006 SB1291 Aldridge Third Reading 30 12
5/09/2006 SB1291 Aldridge Fourth Reading 25 18
3/08/2006 SB1292 Paddack Third Reading 45  0
2/14/2006 SB1293 Crutchfield Third Reading 46  0
5/08/2006 SB1293 Crutchfield Fourth Reading 39  0
3/02/2006 SB1294 Adelson Third Reading 33 12
2/28/2006 SB1295 Shurden Third Reading 25 20
3/06/2006 SB1295 Shurden RECONSIDER 46  1
3/06/2006 SB1295 Shurden Third Reading 46  1
3/07/2006 SB1296 Shurden Third Reading 44  2
5/02/2006 SB1296 Shurden Fourth Reading 40  4
3/08/2006 SB1297 Shurden Third Reading 44  0
3/09/2006 SB1300 Shurden Third Reading 11 30
3/08/2006 SB1301 Kerr Third Reading 29 14
3/14/2006 SB1302 Crutchfield Third Reading 46  0
2/28/2006 SB1304 Gumm Third Reading 46  0
2/28/2006 SB1305 Gumm Third Reading 44  0
2/14/2006 SB1306 Gumm Third Reading 46  0
3/08/2006 SB1308 Leftwich Table 17 27
3/08/2006 SB1308 Leftwich Third Reading 44  0
2/28/2006 SB1311 Crain Third Reading 46  0
3/07/2006 SB1312 Gumm Third Reading 46  0
3/06/2006 SB1313 Gumm Third Reading 47  0
2/28/2006 SB1318 Bass Third Reading 45  0
3/06/2006 SB1319 Brogdon Third Reading 43  1
5/24/2006 SB1319 Brogdon Fourth Reading 45  0
3/01/2006 SB1320 Crutchfield Third Reading 45  0
3/09/2006 SB1324 Crain Third Reading 44  0
5/24/2006 SB1324 Crain Fourth Reading  3 42
3/07/2006 SB1331 Aldridge Third Reading 46  0
3/08/2006 SB1333 Reynolds Third Reading 42  0
5/08/2006 SB1333 Reynolds Fourth Reading 39  0
3/13/2006 SB1335 Garrison Third Reading 21 25
2/28/2006 SB1336 Bass Third Reading 30 16
3/07/2006 SB1337 Leftwich Third Reading 44  1
5/18/2006 SB1337 Leftwich Fourth Reading 45  1
3/07/2006 SB1341 Corn Third Reading 40  5
3/13/2006 SB1346 Crain Third Reading 46  0
5/18/2006 SB1346 Crain Fourth Reading 44  0
3/08/2006 SB1350 Gumm Third Reading 43  0
3/02/2006 SB1353 Lerblance Third Reading 44  0
2/28/2006 SB1355 Anderson Third Reading 42  4
3/08/2006 SB1357 Wilson Third Reading 42  0
5/22/2006 SB1357 Wilson Fourth Reading 45  0
3/07/2006 SB1359 Myers Third Reading 41  3
5/17/2006 SB1359 Myers Fourth Reading 39  6
2/28/2006 SB1361 Leftwich Third Reading 42  0
5/08/2006 SB1361 Leftwich Fourth Reading 39  0
3/02/2006 SB1364 Hobson Third Reading 46  0
3/07/2006 SB1365 Hobson Third Reading 45  0
2/28/2006 SB1366 Hobson Third Reading 42  2
5/15/2006 SB1366 Hobson Fourth Reading 46  0
3/01/2006 SB1367 Hobson Third Reading 46  0
3/02/2006 SB1368 Hobson Third Reading 46  0
3/15/2006 SB1372 Wilcoxson Third Reading 22 23
2/28/2006 SB1375 Riley Third Reading 45  0
5/22/2006 SB1375 Riley Fourth Reading 46  0
3/02/2006 SB1385 Johnson (M) Third Reading 45  0
3/07/2006 SB1387 Cain Third Reading 23 24
3/13/2006 SB1387 Cain Reconsider 41  5
3/13/2006 SB1387 Cain Third Reading 37  9
2/28/2006 SB1390 Leftwich Third Reading 43  0
5/08/2006 SB1390 Leftwich Fourth Reading 39  0
3/07/2006 SB1391 Leftwich Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1392 Laughlin Third Reading 46  0
3/08/2006 SB1394 Paddack Third Reading 38  0
5/24/2006 SB1394 Paddack Fourth Reading 38  7
3/14/2006 SB1397 Easley Third Reading 40  6
2/28/2006 SB1399 Lerblance Third Reading 45  0
5/24/2006 SB1399 Lerblance Fourth Reading 40  0
2/28/2006 SB1400 Gumm Third Reading 44  0
3/02/2006 SB1401 Paddack Third Reading 45  0
5/22/2006 SB1401 Paddack Fourth Reading 46  0
3/09/2006 SB1405 Morgan Third Reading 43  0
2/28/2006 SB1406 Crutchfield Third Reading 45  0
2/28/2006 SB1409 Shurden Third Reading 45  0
3/08/2006 SB1412 Laughlin Third Reading 38  0
5/24/2006 SB1412 Laughlin Fourth Reading 48  0
5/26/2006 SB1412 Laughlin Fourth Reading 45  0
3/08/2006 SB1420 Corn Third Reading 25 20
3/08/2006 SB1422 Wyrick Third Reading 45  0
2/28/2006 SB1426 Crain Third Reading 44  0
2/14/2006 SB1431 Branan Third Reading 46  0
3/06/2006 SB1434 Adelson Third Reading 30 17
2/28/2006 SB1435 Crain Third Reading 43  0
5/25/2006 SB1435 Crain Fourth Reading 46  0
2/28/2006 SB1441 Crutchfield Third Reading 45  0
2/28/2006 SB1444 Wyrick Third Reading 37  8
3/07/2006 SB1453 Wilson Third Reading 43  0
3/02/2006 SB1455 Laughlin Third Reading 46  0
2/14/2006 SB1456 Bass Third Reading 46  0
3/08/2006 SB1457 Bass Third Reading 42  0
3/07/2006 SB1458 Bass Third Reading 45  0
3/08/2006 SB1459 Cain Third Reading 46  0
2/14/2006 SB1460 Wyrick Third Reading 46  0
5/16/2006 SB1460 Wyrick Fourth Reading 45  0
3/08/2006 SB1461 Cain Third Reading 34 12
3/02/2006 SB1463 Wyrick Third Reading 46  0
5/24/2006 SB1463 Wyrick Fourth Reading 44  0
2/28/2006 SB1466 Bass Third Reading 43  0
5/25/2006 SB1466 Bass Fourth Reading 46  0
3/08/2006 SB1467 Paddack Third Reading 43  0
5/03/2006 SB1467 Paddack Fourth Reading 43  0
3/13/2006 SB1468 Paddack Third Reading 41  5
2/14/2006 SB1470 Cain Third Reading 47  0
3/01/2006 SB1471 Paddack Third Reading 25 20
3/08/2006 SB1472 Bass Third Reading 46  0
2/28/2006 SB1476 Bass Third Reading 41  0
3/06/2006 SB1479 Wilson Third Reading 44  0
5/17/2006 SB1479 Wilson Fourth Reading 42  0
3/08/2006 SB1481 Wilson Third Reading 41  0
5/18/2006 SB1481 Wilson Fourth Reading 44  0
2/28/2006 SB1485 Wilcoxson Third Reading 43  1
5/26/2006 SB1485 Wilcoxson Fourth Reading 44  0
3/09/2006 SB1491 Anderson Third Reading 44  0
5/02/2006 SB1491 Anderson Fourth Reading 44  0
2/28/2006 SB1492 Paddack Third Reading 34  6
5/26/2006 SB1492 Paddack Fourth Reading 39  4
3/09/2006 SB1493 Paddack Third Reading 40  4
5/26/2006 SB1493 Paddack Fourth Reading 40  3
3/07/2006 SB1494 Wilson Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1495 Corn Third Reading 37  7
5/18/2006 SB1495 Corn Fourth Reading 40  5
5/24/2006 SB1495 Corn Fourth Reading 30 15
2/28/2006 SB1496 Jolley Third Reading 44  0
5/24/2006 SB1496 Jolley Fourth Reading 47  0
3/01/2006 SB1497 Coffee Third Reading 45  0
2/28/2006 SB1498 Anderson Third Reading 45  1
3/08/2006 SB1500 Gumm Third Reading 38  5
2/28/2006 SB1503 Coffee Third Reading 44  0
5/24/2006 SB1503 Coffee Fourth Reading 46  0
3/08/2006 SB1505 Leftwich Third Reading 43  0
3/13/2006 SB1507 Myers Third Reading 46  0
3/08/2006 SB1508 Corn Third Reading 44  0
2/14/2006 SB1509 Coffee Third Reading 46  0
3/07/2006 SB1510 Crutchfield Third Reading 44  0
3/02/2006 SB1515 Lawler Third Reading 46  0
3/09/2006 SB1521 Leftwich Third Reading 43  0
5/08/2006 SB1521 Leftwich Fourth Reading 38  0
2/28/2006 SB1529 Johnson (C) Third Reading 44  1
2/28/2006 SB1536 Wilson Third Reading 43  0
2/28/2006 SB1537 Paddack Third Reading 39  5
2/28/2006 SB1539 Leftwich Third Reading 45  0
5/08/2006 SB1539 Leftwich Fourth Reading 38  0
3/09/2006 SB1542 Jolley Table 34  7
3/09/2006 SB1542 Jolley Third Reading 31 10
3/06/2006 SB1548 Garrison Third Reading 30 14
3/09/2006 SB1549 Lerblance Third Reading 42  0
5/22/2006 SB1549 Lerblance Fourth Reading 46  0
3/09/2006 SB1552 Leftwich Third Reading 42  0
3/13/2006 SB1556 Crain Third Reading 46  0
3/08/2006 SB1557 Shurden Third Reading 41  0
3/02/2006 SB1560 Shurden Third Reading 46  0
3/02/2006 SB1563 Rabon Third Reading 45  1
2/28/2006 SB1564 Johnson (Mike) Third Reading 41  1
2/28/2006 SB1568 Fisher Third Reading 44  0
3/08/2006 SB1570 Garrison Third Reading 42  0
3/09/2006 SB1572 Lerblance Third Reading 41  0
3/13/2006 SB1574 Laughlin Third Reading 46  0
5/17/2006 SB1574 Laughlin Fourth Reading 43  0
3/14/2006 SB1577 Fisher Third Reading 46  0
5/25/2006 SB1577 Fisher Fourth Reading 46  0
3/06/2006 SB1578 Fisher Third Reading 44  2
3/14/2006 SB1579 Laughlin Third Reading 45  0
3/08/2006 SB1581 Leftwich Third Reading 43  0
5/24/2006 SB1581 Leftwich Fourth Reading 38  6
3/08/2006 SB1586 Shurden Third Reading 43  0
2/28/2006 SB1587 Paddack Third Reading 45  0
5/25/2006 SB1587 Paddack Fourth Reading 42  2
3/08/2006 SB1592 Shurden Third Reading 43  0
3/07/2006 SB1593 Kerr Third Reading 44  0
3/14/2006 SB1594 Laster Third Reading 45  0
5/03/2006 SB1594 Laster Fourth Reading 43  0
3/08/2006 SB1596 Laster Third Reading 12 33
3/08/2006 SB1597 Laster Third Reading 45  1
5/19/2006 SB1597 Laster Fourth Reading 43  0
3/02/2006 SB1598 Coffee Third Reading 46  0
5/24/2006 SB1598 Coffee Fourth Reading 41  4
3/07/2006 SB1601 Eason McIntyre Third Reading 45  0
5/26/2006 SB1601 Eason McIntyre Fourth Reading 44  0
3/13/2006 SB1603 Crain Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1606 Leftwich Third Reading 46  0
3/09/2006 SB1613 Lamb Third Reading 43  0
5/24/2006 SB1613 Laster Fourth Reading 45  0
3/09/2006 SB1614 Lawler Third Reading 44  0
5/19/2006 SB1614 Lawler Fourth Reading 44  0
3/09/2006 SB1624 Lamb Third Reading 43  0
5/10/2006 SB1624 Lamb Fourth Reading 43  0
3/14/2006 SB1625 Johnson (C) Third Reading 22 23
3/15/2006 SB1625 Johnson (C) RECONSIDER 25 21
3/15/2006 SB1625 Johnson (C) Third Reading 25 21
3/08/2006 SB1627 Adelson Third Reading 44  0
3/13/2006 SB1628 Johnson (C) Third Reading 44  0
5/24/2006 SB1628 Johnson (C) Fourth Reading 25 20
3/15/2006 SB1629 Johnson (C) Third Reading 16 29
3/08/2006 SB1632 Johnson (C) Third Reading 26 18
3/02/2006 SB1634 Myers Third Reading 45  0
5/15/2006 SB1634 Myers Fourth Reading 45  0
3/08/2006 SB1636 Johnson (C) Third Reading 27 17
3/01/2006 SB1637 Johnson (C) Third Reading 46  0
3/02/2006 SB1640 Johnson (C) Third Reading 45  0
2/28/2006 SB1644 Paddack Third Reading 41  5
3/01/2006 SB1646 Laster Third Reading 45  0
3/13/2006 SB1647 Crain Third Reading 25 20
3/01/2006 SB1654 Garrison Third Reading 46  0
3/02/2006 SB1655 Leftwich Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1657 Anderson Third Reading 45  0
5/09/2006 SB1657 Coffee Table 23 22
5/09/2006 SB1657 Coffee MOTION 23 22
3/08/2006 SB1663 Gumm Third Reading 43  0
5/26/2006 SB1663 Gumm Fourth Reading 41  3
3/06/2006 SB1664 Gumm Third Reading 47  0
3/07/2006 SB1665 Gumm Third Reading 42  5
2/14/2006 SB1671 Branan Third Reading 47  0
3/01/2006 SB1672 Jolley Third Reading 45  0
3/02/2006 SB1674 Lerblance Third Reading 43  2
3/07/2006 SB1675 Bass Third Reading 46  0
5/24/2006 SB1675 Bass Fourth Reading 43  0
3/02/2006 SB1676 Wilson Third Reading 44  1
3/02/2006 SB1677 Lerblance Third Reading 44  2
3/08/2006 SB1678 Laughlin Third Reading 42  2
3/02/2006 SB1680 Fisher Third Reading 45  1
5/24/2006 SB1680 Fisher Fourth Reading 43  0
3/02/2006 SB1682 Fisher Third Reading 44  1
3/09/2006 SB1683 Lerblance Third Reading 42  0
3/07/2006 SB1686 Lerblance Third Reading 44  0
5/19/2006 SB1686 Lerblance Fourth Reading 40  0
3/07/2006 SB1689 Crain Third Reading 43  0
3/07/2006 SB1691 Barrington Third Reading 41  0
3/07/2006 SB1693 Fisher Third Reading 44  1
3/01/2006 SB1697 Coffee Third Reading 45  0
5/09/2006 SB1697 Coffee Fourth Reading 41  0
3/09/2006 SB1698 Lawler Third Reading 21 23
2/22/2006 SB1701 Shurden Third Reading 45  0
5/19/2006 SB1701 Shurden Fourth Reading 43  0
2/14/2006 SB1706 Shurden Third Reading 46  0
3/13/2006 SB1707 Myers Third Reading 46  0
5/02/2006 SB1707 Myers Fourth Reading 44  0
3/08/2006 SB1708 Nichols Third Reading 44  0
3/01/2006 SB1709 Corn Third Reading 46  0
5/18/2006 SB1709 Corn Fourth Reading 47  0
3/06/2006 SB1713 Wyrick Third Reading 45  0
5/24/2006 SB1713 Wyrick Fourth Reading 23 24
5/24/2006 SB1713 Wyrick RECONSIDER 45  0
2/14/2006 SB1716 Nichols Third Reading 46  0
5/26/2006 SB1716 Nichols Fourth Reading 45  0
3/13/2006 SB1717 Fisher Third Reading 44  1
3/13/2006 SB1719 Gumm Third Reading 42  3
3/02/2006 SB1720 Lawler Third Reading 44  0
3/07/2006 SB1726 Nichols Third Reading 46  0
3/07/2006 SB1734 Morgan Third Reading 42  2
5/24/2006 SB1734 Morgan Fourth Reading 42  0
3/08/2006 SB1735 Rabon Third Reading 46  0
3/06/2006 SB1737 Hobson Third Reading 44  0
5/26/2006 SB1737 Hobson Fourth Reading 43  0
3/02/2006 SB1738 Paddack Third Reading 45  0
3/09/2006 SB1741 Barrington Third Reading 39  4
3/02/2006 SB1742 Barrington Third Reading 43  1
5/18/2006 SB1742 Barrington HA's 38  8
5/18/2006 SB1742 Barrington Fourth Reading 38  8
3/07/2006 SB1743 Morgan Third Reading 46  0
3/07/2006 SB1747 Gumm Third Reading 40  7
3/14/2006 SB1748 Bass Third Reading 45  0
5/24/2006 SB1748 Bass Fourth Reading 45  0
3/01/2006 SB1749 Lamb Third Reading 38  0
3/07/2006 SB1752 Rabon Third Reading 46  0
5/26/2006 SB1752 Rabon Fourth Reading 45  0
3/02/2006 SB1754 Coffee Third Reading 45  0
3/08/2006 SB1755 Riley Third Reading 42  0
5/25/2006 SB1755 Riley Fourth Reading 36  9
3/02/2006 SB1756 Riley Third Reading 46  0
5/03/2006 SB1756 Riley Fourth Reading 42  0
3/07/2006 SB1759 Morgan Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1760 Riley Amendment 20 24
3/01/2006 SB1760 Riley Third Reading 39  6
5/24/2006 SB1760 Riley Fourth Reading 40  5
3/01/2006 SB1761 Crutchfield Third Reading 38  4
3/01/2006 SB1763 Lamb Amendment 23 21
3/01/2006 SB1763 Lamb Third Reading 21 23
3/06/2006 SB1763 Lamb Table 27 20
3/08/2006 SB1765 Riley Third Reading 33 10
5/24/2006 SB1765 Riley Fourth Reading 44  0
3/07/2006 SB1769 Corn Third Reading 43  3
3/06/2006 SB1770 Fisher Third Reading 47  0
3/01/2006 SB1771 Morgan Third Reading 45  0
5/25/2006 SB1771 Morgan Fourth Reading 45  0
3/15/2006 SB1772 Laster Third Reading 45  0
3/06/2006 SB1773 Rabon Third Reading 47  0
3/06/2006 SB1774 Rabon Third Reading 47  0
3/09/2006 SB1779 Rabon Third Reading 42  0
3/08/2006 SB1780 Rabon Third Reading 43  0
3/06/2006 SB1782 Lerblance Third Reading 45  0
5/25/2006 SB1782 Lerblance Fourth Reading 44  0
3/08/2006 SB1783 Rabon Third Reading 36  9
3/09/2006 SB1785 Wyrick Third Reading 28 16
3/07/2006 SB1787 Morgan Third Reading 43  1
3/09/2006 SB1789 Coates Third Reading 42  0
3/06/2006 SB1792 Paddack Third Reading 32 15
5/25/2006 SB1792 Paddack Fourth Reading 41  5
3/09/2006 SB1793 Justice Third Reading 42  0
5/19/2006 SB1793 Justice Fourth Reading 43  0
3/09/2006 SB1795 Paddack Third Reading 42  0
5/08/2006 SB1795 Paddack Fourth Reading 37  0
3/06/2006 SB1797 Rabon Third Reading 22 22
3/07/2006 SB1797 Rabon RECONSIDER 26 19
3/07/2006 SB1797 Rabon Third Reading 18 27
3/02/2006 SB1799 Riley Third Reading 44  0
5/26/2006 SB1799 Riley Fourth Reading 44  0
3/02/2006 SB1800 Nichols Third Reading 45  0
5/24/2006 SB1800 Nichols Fourth Reading 39  8
3/08/2006 SB1803 Nichols Third Reading 44  0
3/14/2006 SB1807 Lamb Third Reading 39  6
5/24/2006 SB1807 Lamb Fourth Reading 35 10
4/03/2006 SB1815 Lawler Third Reading 44  0
3/13/2006 SB1816 Lerblance Third Reading 24 22
3/15/2006 SB1816 Lerblance RECONSIDER 30 16
3/15/2006 SB1816 Lerblance Third Reading 27 19
5/18/2006 SB1816 Lerblance Fourth Reading 27 18
3/01/2006 SB1822 Eason McIntyre Third Reading 44  1
3/14/2006 SB1823 Lawler Third Reading 24 22
3/01/2006 SB1824 Corn Third Reading 33 11
3/08/2006 SB1825 Corn Third Reading 36  5
3/08/2006 SB1826 Laster Third Reading 42  0
5/26/2006 SB1826 Laster Fourth Reading 46  0
3/08/2006 SB1827 Corn Third Reading 42  0
3/02/2006 SB1829 Leftwich Third Reading 44  1
3/01/2006 SB1830 Cain Third Reading 31 15
3/13/2006 SB1831 Johnson (C) Third Reading 45  1
5/22/2006 SB1831 Johnson (C) Fourth Reading 45  1
3/15/2006 SB1832 Johnson (C) Third Reading 29 17
3/13/2006 SB1840 Johnson (C) Third Reading 33 13
3/13/2006 SB1842 Laster Third Reading 43  2
5/19/2006 SB1842 Laster Fourth Reading 44  0
3/06/2006 SB1845 Corn Third Reading 36 11
3/08/2006 SB1850 Cain Third Reading 43  0
5/24/2006 SB1850 Cain Fourth Reading 35 10
3/15/2006 SB1858 Morgan Third Reading 44  0
5/16/2006 SB1858 Morgan Fourth Reading 45  0
3/08/2006 SB1860 Johnson (C) Third Reading 43  0
3/06/2006 SB1862 Easley Third Reading 23 21
3/06/2006 SB1867 Corn Third Reading 46  0
5/08/2006 SB1867 Corn Fourth Reading 40  0
3/01/2006 SB1869 Coates Third Reading 45  0
3/08/2006 SB1870 Johnson (C) Third Reading 41  0
3/08/2006 SB1871 Crutchfield Third Reading 42  0
3/06/2006 SB1874 Laster MOTION 23 22
3/06/2006 SB1874 Laster Third Reading 21 25
3/09/2006 SB1877 Rabon Third Reading 42  0
5/10/2006 SB1877 Rabon Fourth Reading 42  0
3/13/2006 SB1878 Coates MOTION 24 22
3/13/2006 SB1878 Coates Third Reading 45  1
3/09/2006 SB1879 Adelson Third Reading 44  0
3/14/2006 SB1881 Laster Third Reading 44  1
3/08/2006 SB1887 Capps Third Reading 32 12
3/07/2006 SB1892 Morgan Third Reading 45  0
3/14/2006 SB1894 Mazzei Third Reading 46  0
5/24/2006 SB1894 Mazzei Fourth Reading 45  0
3/08/2006 SB1897 Laster Third Reading 44  0
3/09/2006 SB1900 Corn Third Reading 43  0
3/02/2006 SB1901 Lerblance Third Reading 44  1
3/06/2006 SB1902 Corn Third Reading 44  0
3/02/2006 SB1909 Corn Third Reading 39  6
5/24/2006 SB1909 Corn Fourth Reading 45  1
3/02/2006 SB1910 Corn Third Reading 46  0
5/26/2006 SB1910 Corn Fourth Reading 43  0
3/02/2006 SB1913 Johnson (M) Third Reading 45  0
3/06/2006 SB1915 Cain Third Reading 45  0
3/02/2006 SB1917 Barrington Third Reading 43  0
3/14/2006 SB1919 Johnson (C) Third Reading 40  5
5/23/2006 SB1919 Johnson (C) Fourth Reading 43  0
3/07/2006 SB1921 Crain Third Reading 42  2
3/06/2006 SB1925 Leftwich Third Reading 25 15
3/08/2006 SB1926 Crutchfield Third Reading 38  6
3/13/2006 SB1929 Myers Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1934 Corn Third Reading 46  0
5/22/2006 SB1934 Corn Fourth Reading 27 20
5/26/2006 SB1934 Corn Fourth Reading 30 14
3/01/2006 SB1938 Corn Third Reading 46  0
5/26/2006 SB1938 Corn Fourth Reading 44  0
3/02/2006 SB1941 Aldridge Third Reading 43  0
3/02/2006 SB1942 Jolley Third Reading 46  0
3/06/2006 SB1942 Jolley Reconsider 47  0
3/06/2006 SB1942 Jolley Third Reading 47  0
3/08/2006 SB1944 Corn Third Reading 38  4
3/02/2006 SB1947 Gumm Third Reading 45  0
5/26/2006 SB1947 Gumm Fourth Reading 44  0
3/06/2006 SB1950 Hobson Third Reading 38  7
3/06/2006 SB1951 Corn Third Reading 40  3
5/23/2006 SB1951 Crutchfield Fourth Reading 41  0
3/09/2006 SB1956 Crutchfield Third Reading 44  0
5/08/2006 SB1956 Crutchfield Fourth Reading 40  0
3/01/2006 SB1957 Fisher Third Reading 44  1
5/26/2006 SB1957 Fisher Fourth Reading 37  6
3/01/2006 SB1958 Paddack Third Reading 44  0
3/08/2006 SB1964 Corn Third Reading 42  0
5/24/2006 SB1964 Corn Fourth Reading 45  0
3/06/2006 SB1965 Gumm Third Reading 46  1
5/25/2006 SB1965 Gumm Fourth Reading 46  0
3/09/2006 SB1970 Corn Third Reading 44  0
3/02/2006 SB1971 Riley Third Reading 44  0
5/17/2006 SB1971 Riley Fourth Reading 44  1
3/13/2006 SB1972 Crain Third Reading 45  0
3/09/2006 SB1974 Corn Third Reading 39  3
5/24/2006 SB1974 Corn Fourth Reading 46  0
3/13/2006 SB1984 Corn Third Reading 24 22
3/07/2006 SB1991 Morgan Third Reading 34 13
5/08/2006 SB1991 Morgan Fourth Reading 32  9
2/28/2006 SB1993 Morgan Table 25 21
2/28/2006 SB1993 Morgan Table 24 22
2/28/2006 SB1993 Morgan Third Reading 36 10
3/14/2006 SB2005 Aldridge Third Reading 46  0
3/07/2006 SB2016 Gumm Third Reading 45  0
3/09/2006 SB2017 Johnson (C) Third Reading 43  0
5/25/2006 SB2017 Johnson (C) Fourth Reading 45  0
3/02/2006 SB2019 Gumm Third Reading 46  0
3/13/2006 SB2021 Pruitt Third Reading 45  0
3/14/2006 SB2022 Pruitt Third Reading 35 11
5/09/2006 SB2022 Pruitt MOTION 22 24
5/09/2006 SB2022 Pruitt MOTION 24 22
3/14/2006 SB2024 Pruitt Table 22 23
3/14/2006 SB2024 Pruitt Amendment 23 23
3/14/2006 SB2024 Pruitt Third Reading 41  5
3/13/2006 SB2039 Lamb Third Reading 46  0
3/13/2006 SB2046 Wyrick Third Reading 23 22
3/06/2006 SB2047 Leftwich Third Reading 41  2
3/14/2006 SB2049 Anderson Third Reading 44  1
6/21/2006 SB1X Crutchfield Third Reading 40  7
6/21/2006 SB2X Crutchfield Third Reading 43  4
6/21/2006 SB3X Crutchfield Third Reading 44  3
6/23/2006 SB3X Crutchfield Fourth Reading 44  2
6/21/2006 SB4X Crutchfield Third Reading 33 14
6/21/2006 SB5X Crutchfield Third Reading 44  0
6/21/2006 SB6X Crutchfield Third Reading 41  0
6/21/2006 SB7X Crutchfield Third Reading 44  0
6/21/2006 SB8X Crutchfield Third Reading 39  8
6/23/2006 SB8X Crutchfield Fourth Reading 45  0
6/21/2006 SB9X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB10X Crutchfield Third Reading 43  1
6/21/2006 SB11X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB12X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB13X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB14X Crutchfield Third Reading 45  0
6/21/2006 SB15X Crutchfield Third Reading 44  1
6/21/2006 SB16X Crutchfield Third Reading 44  3
6/21/2006 SB17X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB18X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB19X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB20X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB21X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB22X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB23X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB24X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB25X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB26X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB27X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB28X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB29X Crutchfield Third Reading 46  1
6/21/2006 SB30X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB31X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB32X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB33X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB34X Crutchfield Third Reading 34 13
6/21/2006 SB35X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB36X Crutchfield Third Reading 41  6
6/21/2006 SB37X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB38X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB39X Crutchfield Third Reading 45  0
6/21/2006 SB40X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB41X Crutchfield Third Reading 39  7
6/21/2006 SB42X Crutchfield Third Reading 41  6
6/21/2006 SB43X Crutchfield Third Reading 45  0
6/21/2006 SB44X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB45X Crutchfield Third Reading 45  0
6/21/2006 SB46X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB47X Crutchfield Third Reading 43  2
6/21/2006 SB48X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB49X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB50X Crutchfield Third Reading 38  8
6/21/2006 SB51X Crutchfield Third Reading 46  0
6/23/2006 SB51X Crutchfield Fourth Reading 42  0
6/21/2006 SB52X Crutchfield Third Reading 45  1
6/21/2006 SB53X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB54X Crutchfield Third Reading 37  9
6/21/2006 SB55X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB56X Crutchfield Third Reading 35 11
6/21/2006 SB57X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB58X Crutchfield Third Reading 43  4
6/21/2006 SB59X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB60X Crutchfield Third Reading 28 19
6/23/2006 SB60X Crutchfield Fourth Reading 42  0
6/21/2006 SB61X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB62X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB63X Crutchfield Third Reading 47  1
6/21/2006 SB64X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB65X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB66X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB67X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB68X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB69X Crutchfield Third Reading 45  2
6/21/2006 SB70X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB71X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB72X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB73X Crutchfield Third Reading 45  0
6/21/2006 SB74X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB75X Crutchfield Third Reading 46  1
6/23/2006 SB75X Crutchfield Fourth Reading 41  0
6/21/2006 SB76X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB77X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB78X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB79X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB80X Crutchfield Third Reading 37 10
6/21/2006 SB80X Crutchfield RECONSIDER 38  8
6/21/2006 SB80X Crutchfield Third Reading 31 15
6/21/2006 SB81X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB82X Crutchfield Third Reading 45  2
6/21/2006 SB83X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB84X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB85X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB86X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB87X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB88X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB89X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB90X Crutchfield Third Reading 45  2
6/23/2006 SB90X Crutchfield Fourth Reading 40  2
6/21/2006 SB91X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB92X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB93X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB94X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB95X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB96X Crutchfield Third Reading 47  0
6/21/2006 SB97X Crutchfield Third Reading 46  0
6/21/2006 SB98X Crutchfield Third Reading 42  4
6/21/2006 SB99X Crutchfield Third Reading 45  1
6/21/2006 SB100X Crutchfield Third Reading 43  3
6/21/2006 SB101X Crutchfield Third Reading 42  4
3/09/2006 SJR35 Gumm Third Reading 43  1
3/01/2006 SJR37 Crain Third Reading 34  9
5/15/2006 SJR37 Crain Fourth Reading 45  0
3/02/2006 SJR38 Corn Third Reading 32 14
3/06/2006 SJR43 Corn Third Reading 45  0
3/06/2006 SJR47 Shurden Third Reading 14 32
3/02/2006 SJR48 Anderson Third Reading 45  0
5/15/2006 SJR48 Anderson Fourth Reading 45  0
3/01/2006 SJR52 Fisher Third Reading 45  0
3/01/2006 SJR53 Fisher Third Reading 41  4
3/13/2006 SJR55 Leftwich Third Reading 46  0
3/06/2006 SJR58 Corn Third Reading 44  0
3/07/2006 SJR60 Bass Third Reading 45  0
3/02/2006 SJR62 Shurden Third Reading 25 20
2/08/2006 SJR63 Morgan Third Reading 46  0
3/27/2006 SJR64 Leftwich Third Reading 42  0
2/22/2006 SR65 Garrison ADOPT 38  7
4/20/2006 HB1231 Johnson (M) Third Reading 37  5
4/17/2006 HB1268 Adelson Third Reading 44  0
5/24/2006 HB1284 Garrison Fourth Reading 45  0
5/24/2006 HB1313 Barrington Fourth Reading 43  0
4/17/2006 HB1580 Crutchfield Third Reading 44  0
5/24/2006 HB1580 Crutchfield Fourth Reading 43  0
2/14/2006 HB1619 Leftwich Fourth Reading 42  4
4/05/2006 HB1646 Justice Third Reading 42  0
5/25/2006 HB1646 Justice Fourth Reading 44  0
4/17/2006 HB1672 Hobson Third Reading 44  0
5/23/2006 HB1672 Hobson Fourth Reading 44  0
4/20/2006 HB1757 Justice Third Reading 42  0
5/23/2006 HB1757 Justice Fourth Reading 41  0
4/17/2006 HB1908 Crain Fourth Reading 44  0
5/22/2006 HB1913 Lamb Fourth Reading 46  0
4/05/2006 HB2062 Morgan Third Reading 33  8
4/26/2006 HB2068 Ford Table Amendment 25 20
4/26/2006 HB2068 Ford Third Reading 46  0
5/22/2006 HB2068 Ford Fourth Reading 41  0
4/24/2006 HB2072 Laster Third Reading 40  0
4/05/2006 HB2073 Wilson Third Reading 42  0
4/24/2006 HB2077 Shurden Third Reading 46  0
4/26/2006 HB2083 Jolley Third Reading 23 21
4/26/2006 HB2083 Jolley RECONSIDER 31 13
4/26/2006 HB2083 Jolley Third Reading 28 16
5/26/2006 HB2083 Jolley Fourth Reading 45  0
4/10/2006 HB2086 Ford Third Reading 43  3
4/17/2006 HB2097 Paddack Third Reading 45  0
5/23/2006 HB2097 Paddack Fourth Reading 33 10
4/10/2006 HB2099 Cain Third Reading 42  0
4/19/2006 HB2102 Paddack Third Reading 42  0
4/24/2006 HB2121 Paddack Third Reading 42  1
4/10/2006 HB2122 Easley Third Reading 43  0
4/10/2006 HB2123 Easley Third Reading 41  0
4/10/2006 HB2124 Easley Third Reading 41  0
4/10/2006 HB2125 Easley Third Reading 41  0
4/10/2006 HB2126 Easley Third Reading 43  0
4/10/2006 HB2127 Easley Third Reading 43  0
4/10/2006 HB2128 Easley Third Reading 42  0
4/10/2006 HB2129 Easley Third Reading 43  0
4/10/2006 HB2130 Easley Third Reading 43  0
4/10/2006 HB2131 Easley Third Reading 44  0
4/10/2006 HB2132 Easley Third Reading 44  0
4/10/2006 HB2133 Easley Third Reading 44  0
4/20/2006 HB2139 Garrison Third Reading 40  6
4/19/2006 HB2147 Gumm Third Reading 43  0
4/10/2006 HB2149 Easley Third Reading 46  0
4/10/2006 HB2150 Easley Third Reading 45  0
4/10/2006 HB2151 Easley Third Reading 46  0
4/10/2006 HB2152 Easley Third Reading 46  0
4/10/2006 HB2153 Easley Third Reading 46  0
4/10/2006 HB2154 Easley Third Reading 46  0
4/10/2006 HB2155 Easley Third Reading 46  0
4/24/2006 HB2157 Lerblance Third Reading 42  0
4/03/2006 HB2159 Corn Third Reading 36  9
4/12/2006 HB2163 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2164 Crutchfield Third Reading 45  0
3/29/2006 HB2165 Crutchfield MOTION 25 19
3/29/2006 HB2165 Crutchfield Third Reading 43  2
4/12/2006 HB2166 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2167 Crutchfield Third Reading 42  4
4/12/2006 HB2168 Crutchfield Third Reading 42  4
4/12/2006 HB2169 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2170 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2171 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2172 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2173 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2174 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2175 Crutchfield Third Reading 46  0
4/25/2006 HB2176 Crutchfield Third Reading 47  0
4/25/2006 HB2176 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2177 Crutchfield Third Reading 37 10
4/12/2006 HB2178 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2179 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2180 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2181 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2182 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2183 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2184 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2185 Crutchfield Third Reading 47  0
5/26/2006 HB2185 Crutchfield Fourth Reading 44  0
4/12/2006 HB2186 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2187 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2188 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2189 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2190 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2191 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2192 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2193 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2194 Crutchfield Third Reading 46  1
4/12/2006 HB2195 Crutchfield Third Reading 46  1
4/12/2006 HB2196 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2197 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2198 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2199 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2200 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2201 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2202 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2203 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2204 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2205 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2206 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2207 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2208 Crutchfield Third Reading 44  3
4/12/2006 HB2209 Crutchfield Third Reading 42  5
4/12/2006 HB2210 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2211 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2212 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2213 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2214 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2215 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2216 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2217 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2218 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2219 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2220 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2221 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2222 Crutchfield Third Reading 46  0
4/25/2006 HB2223 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2224 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2225 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2226 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2227 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2228 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2229 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2230 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2231 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2232 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2233 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2234 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2235 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2236 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2237 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2238 Crutchfield Third Reading 46  0
4/25/2006 HB2239 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2240 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2241 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2242 Crutchfield Third Reading 46  0
5/26/2006 HB2242 Crutchfield Fourth Reading 45  0
4/12/2006 HB2243 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2244 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2245 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2246 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2247 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2248 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2249 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2250 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2251 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 HB2252 Crutchfield Third Reading 44  0
4/25/2006 HB2253 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2254 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2255 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2256 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2257 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2258 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2259 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2260 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2261 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2262 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2263 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2264 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2265 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2266 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2267 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2268 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2269 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2270 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2271 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2272 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2273 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2274 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2275 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2276 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2277 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2278 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2279 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2280 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2281 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2282 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2283 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2284 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2285 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2286 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2287 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 HB2288 Crutchfield Table 32 14
3/01/2006 HB2288 Crutchfield Third Reading 45  0
4/25/2006 HB2289 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2290 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2291 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2292 Crutchfield Third Reading 44  0
4/12/2006 HB2293 Crutchfield Third Reading 44  0
4/12/2006 HB2294 Crutchfield Third Reading 44  0
4/12/2006 HB2295 Crutchfield Third Reading 44  0
4/12/2006 HB2296 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2297 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2298 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2299 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2300 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2301 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2302 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2303 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2304 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2305 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2306 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2307 Crutchfield Third Reading 45  0
4/25/2006 HB2308 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2309 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2310 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2311 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2312 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2313 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2314 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2315 Crutchfield Third Reading 44  0
4/12/2006 HB2316 Crutchfield Third Reading 44  0
4/12/2006 HB2317 Crutchfield Third Reading 44  0
4/12/2006 HB2318 Crutchfield Third Reading 44  0
4/12/2006 HB2319 Crutchfield Third Reading 44  0
4/12/2006 HB2320 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2321 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2323 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2324 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2325 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2326 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2327 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2328 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2329 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2330 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2331 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2332 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2333 Crutchfield Third Reading 45  0
4/25/2006 HB2334 Crutchfield Third Reading 47  0
4/12/2006 HB2335 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2336 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2337 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2338 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2339 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2340 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2341 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2342 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2343 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2344 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2345 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2346 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2347 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2348 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2349 Crutchfield Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2350 Crutchfield Third Reading 45  0
4/26/2006 HB2351 Crutchfield Third Reading 27 19
4/26/2006 HB2352 Crutchfield Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2353 Crutchfield Third Reading 47  0
4/24/2006 HB2355 Jolley Third Reading 43  0
4/17/2006 HB2356 Capps Third Reading 42  0
4/25/2006 HB2357 Nichols Third Reading 45  0
5/25/2006 HB2357 Nichols Fourth Reading 44  0
4/18/2006 HB2358 Paddack Third Reading 40  0
4/03/2006 HB2360 Leftwich Third Reading 46  0
4/17/2006 HB2361 Aldridge Third Reading 46  0
4/20/2006 HB2362 Aldridge Third Reading 45  0
4/19/2006 HB2363 Riley Third Reading 41  0
4/24/2006 HB2366 Riley Third Reading 42  0
4/24/2006 HB2367 Branan Third Reading 33 13
5/26/2006 HB2367 Branan Fourth Reading 28 16
4/24/2006 HB2373 Myers Third Reading 44  0
5/25/2006 HB2373 Myers Fourth Reading 46  0
4/19/2006 HB2375 Aldridge Third Reading 43  0
4/20/2006 HB2376 Garrison Third Reading 45  0
4/25/2006 HB2379 Myers Third Reading 44  0
5/23/2006 HB2379 Myers Fourth Reading 44  0
4/26/2006 HB2387 Crutchfield Third Reading 38  7
4/10/2006 HB2393 Gumm Third Reading 46  0
4/03/2006 HB2396 Jolley Third Reading 45  0
4/17/2006 HB2397 Easley Third Reading 45  0
5/26/2006 HB2397 Easley Fourth Reading 42  0
4/26/2006 HB2411 Gumm Third Reading 46  0
4/26/2006 HB2412 Bass Third Reading 44  0
5/23/2006 HB2412 Bass Fourth Reading 39  0
4/19/2006 HB2421 Fisher Third Reading 44  0
5/25/2006 HB2421 Fisher Fourth Reading 46  0
4/17/2006 HB2424 Garrison Third Reading 44  0
4/17/2006 HB2425 Wyrick Third Reading 44  0
4/18/2006 HB2425 Wyrick Emergency 42  0
4/12/2006 HB2431 Crutchfield Third Reading 46  0
4/26/2006 HB2453 Eason McIntyre Third Reading 43  0
4/12/2006 HB2454 Crain Third Reading 44  0
5/25/2006 HB2454 Crain Fourth Reading 47  0
4/24/2006 HB2458 Lamb Third Reading 39  0
4/19/2006 HB2461 Gumm Third Reading 42  0
4/06/2006 HB2462 Bass Third Reading 42  0
4/19/2006 HB2465 Gumm Third Reading 41  0
4/10/2006 HB2469 Bass Third Reading 44  0
4/25/2006 HB2470 Jolley Third Reading 43  2
4/11/2006 HB2472 Gumm Third Reading 46  0
4/10/2006 HB2473 Coffee Third Reading 44  0
4/05/2006 HB2474 Hobson Third Reading 42  0
4/19/2006 HB2480 Easley Third Reading 41  0
4/11/2006 HB2483 Gumm Third Reading 46  0
4/18/2006 HB2485 Laster Third Reading 41  0
5/26/2006 HB2485 Laster Fourth Reading 42  0
4/12/2006 HB2486 Wyrick Third Reading 46  0
4/11/2006 HB2487 Barrington Third Reading 46  0
5/26/2006 HB2487 Barrington Fourth Reading 44  0
4/19/2006 HB2490 Coffee Third Reading 43  0
5/23/2006 HB2490 Coffee Fourth Reading 45  0
4/17/2006 HB2499 Laughlin Third Reading 22 22
4/05/2006 HB2506 Lerblance Third Reading 42  0
5/26/2006 HB2506 Lerblance Fourth Reading 46  0
4/05/2006 HB2507 Lerblance Third Reading 41  0
4/19/2006 HB2512 Hobson Table 29 15
4/19/2006 HB2512 Hobson Third Reading 43  0
4/20/2006 HB2513 Crain Third Reading 43  2
4/25/2006 HB2514 Eason McIntyre Third Reading 47  0
4/17/2006 HB2516 Leftwich Third Reading 38  6
5/26/2006 HB2516 Leftwich Fourth Reading 44  0
4/10/2006 HB2517 Fisher Third Reading 35  9
5/22/2006 HB2517 Fisher Fourth Reading 39  1
4/17/2006 HB2518 Paddack Third Reading 43  0
4/18/2006 HB2522 Gumm Third Reading 39  1
4/17/2006 HB2527 Johnson (C) Third Reading 39  5
4/18/2006 HB2527 Johnson (C) RECONSIDER 40  0
4/18/2006 HB2527 Johnson (C) Third Reading 29 10
4/12/2006 HB2529 Lawler Third Reading 46  0
5/23/2006 HB2529 Lawler Fourth Reading 43  1
4/11/2006 HB2530 Branan Third Reading 44  0
4/19/2006 HB2535 Gumm Third Reading 44  0
4/11/2006 HB2538 Mazzei Table 38  8
4/11/2006 HB2538 Mazzei Third Reading 41  6
5/24/2006 HB2538 Mazzei Fourth Reading 45  0
4/19/2006 HB2541 Eason McIntyre Third Reading 44  0
4/19/2006 HB2552 Bass Third Reading 44  0
4/12/2006 HB2554 Coates Third Reading 42  0
5/23/2006 HB2554 Coates Fourth Reading 41  0
4/19/2006 HB2559 Crain Amendment 21 24
4/19/2006 HB2559 Crain Third Reading 32 13
4/20/2006 HB2561 Paddack Third Reading 46  0
4/24/2006 HB2561 Paddack RECONSIDER 40  0
4/24/2006 HB2561 Paddack Third Reading 40  0
4/20/2006 HB2563 Wilson Third Reading 12 33
4/12/2006 HB2565 Eason McIntyre Third Reading 46  0
4/26/2006 HB2577 Jolley Third Reading 45  1
4/25/2006 HB2578 Eason McIntyre Third Reading 43  3
4/12/2006 HB2585 Wyrick Third Reading 46  0
5/23/2006 HB2585 Wyrick Fourth Reading 41  0
4/19/2006 HB2587 Brogdon Third Reading 43  0
5/25/2006 HB2587 Brogdon Fourth Reading 43  0
4/10/2006 HB2588 Myers Third Reading 45  0
5/22/2006 HB2588 Myers Fourth Reading 47  0
4/17/2006 HB2589 Hobson Third Reading 45  0
4/19/2006 HB2591 Aldridge Third Reading 40  0
4/18/2006 HB2592 Cain Third Reading 39  0
4/11/2006 HB2594 Aldridge Third Reading 45  1
4/03/2006 HB2597 Leftwich Third Reading 45  0
5/26/2006 HB2597 Leftwich Fourth Reading 46  0
4/19/2006 HB2598 Laughlin Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2603 Justice Third Reading 43  1
4/24/2006 HB2604 Shurden Third Reading 42  0
5/23/2006 HB2604 Shurden Fourth Reading 41  0
4/12/2006 HB2606 Capps Third Reading 46  0
4/24/2006 HB2608 Paddack Third Reading 30 12
4/19/2006 HB2609 Laster Third Reading 43  0
4/18/2006 HB2611 Garrison Third Reading 40  0
5/24/2006 HB2611 Garrison Fourth Reading 46  1
4/19/2006 HB2612 Branan Third Reading 39  4
5/26/2006 HB2612 Branan Fourth Reading 43  1
4/25/2006 HB2615 Coates Amendment  9 35
4/25/2006 HB2615 Coates Third Reading 39  5
4/26/2006 HB2618 Crutchfield Third Reading 45  0
4/11/2006 HB2619 Nichols Third Reading 46  0
5/25/2006 HB2619 Nichols Fourth Reading 45  0
4/18/2006 HB2621 Wyrick Third Reading 41  0
4/17/2006 HB2626 Rabon Third Reading 42  0
4/25/2006 HB2628 Rabon Third Reading 45  0
5/25/2006 HB2628 Rabon Fourth Reading 44  2
4/24/2006 HB2634 Lamb Table Amendment 21 24
4/10/2006 HB2635 Bass Third Reading 46  0
4/12/2006 HB2643 Wilson Third Reading 45  0
4/12/2006 HB2646 Garrison Third Reading 46  0